Likeminds metodiikka

Likeminds metodiikka

TARVE UUDELLE TIEDON JALOSTAMISEN METODIIKALLE

Kun tiedon määrä räjähtää yli kaiken inhimillisen ymmärryksen, käy usein niin että yhteistä ymmärrystä liiketoiminnan ja organisaation suunnasta on yhä vaikeampi kommunikoida eri osapuolille. Tiedon mutkistuessa tulkinnat siitä, mikä on olennaista, hajoavat tutkimusten mukaan tavalla, joka haittaa organisaation päätöksentekoa.

Datamäärän ja tiedon lisääntyessä monissa organisaatioisaa on havahduttu siihen, että aiemmat tapamme jalostaa tietoa päätöksenteon tueksi eivät enää toimi. Aiempien hahmotustapojen rinnalle tarvitaan uusia menetelmiä ja välineitä, joilla abstrakti ja mutkikas tieto voidaan jäsentää paremmin ymmärrettävään ja kommunikoitavaan muotoon.

Kohina, data, signaalit, informaatio, tieto, ymmärrys, näkemys ja viisaus ovat saman ymmärrykseen tähtäävän prosessin eri vaiheita ja jalostusasteita. Raakatiedon ja datan määrän lisääntyminen ei kuitenkaan suoraan tarkoita ymmärryksen kasvamista. Usein käy päin vastoin.

Olennaiseksi kysymykseksi nousee se, miten merkittävästi lisääntynyttä tietoa tulisi jalostaa niin, että se luo yhteistä muutosvoimaa ja vaikuttavuutta liiketoimintahyödyn ja organisaation tavoitteiden lunastamiseksi.

LIKEMINDSIN RATKAISU

LIKEMINDS on tiedon jalostamisen erityisosaaja. Olemme kehittäneet oman metodiikkamme, jolla mutkikkaat ilmiöt ja abstrakti ajattelu voidaan saattaa osapuolten paremmin ymmärrettävään tarinalliseen, karttamaiseen, visuaaliseen ja verkostomaiseen muotoonsa.

Menetelmämme taustalla on kompleksisuustieteen tekemät havainnot siitä, että mutkikkaan tiedon esittäminen liian yksinkertaisessa muodossa tuottaa helposti väärinkäsityksiä. Suomalaisen kompleksisuustieteen uranuurtajan Teuvo Kohosen jalanjäljissä lähestymme asiaa tieteellisen visualisoinnin ja kompleksisuuden kartoittamisen näkökulmasta. Ilmiöiden kartoittaminen tuo esiin tiedon ristevät merkitykset, jotka pelkkä numeerinen esitystapa usein kadottaa. Kartoittamiseen perustuvassa analyysissä voidaan tarkastella tiedon ristikkäisten kytkentöjen keskeistä olemusta ja niiden vaikuttavuutta toinen toisiinsa.

Metodiikkamme mahdollistaa mutkikkaan ilmiön jäsentämisen muotoon, jossa se on syvemmin analysoitavissa, helpommin ymmärrettävissä ja tehokkaammin siirrettävissä osapuolten välillä.

Metodiikkamme kädelliset ja mutkikkaita ilmiöitä visualisoivat ulottuvuudet koostuvat kolmesta toinen toisiaan tukevasta komponentista eli Voimatarinoista, Voimakartoista ja Voimaverkoista.

INTEGROITU TYÖTAPA

Kompleksisten ja tavattoman mutkikkaiden ilmiöiden ymmärrys ja esittäminen edellyttää monen aiemmin tarkoituksella erillään pidetyn ilmiön yhtäaikaista hyödyntämistä ja yhteen kytkemistä. Ilmiön osien erillään tapahtuvaa optimointia olennaisempia ovat tällöin osien väliset suhteet. Havainnoimalla ja visualisoimalla ristikkäismerkityksiä, saamme helpommin hahmottuvan otteen mutkikkaisiin ilmiöihin.

LIKEMINDS-metodiikassa tämä tarkoittaa tiedon konkretisointia tarinan, metaforien tai narratiivin muotoon sekä samassa yhteydessä tapahtuvaa tiedon visuaalista jäsentämistä karttamaiseen muotoon. Kun oheen kytketään vielä ihmislajille luontainen tapa oppia ja siirtää tiedostoja verkostomaisesti, syntyy metodiikka, jonka avulla yhdistyvät ja integroituvat juuri ne tekijät, jotka parhaiten siirtävät strategista ymmärrystä sekä organisaation sisällä että sen rajapinnoissa.

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019