Aineeton pääoma on usein hyödyntämättä

Aineeton pääoma on usein hyödyntämättä

Jokaisen organisaation tärkein pääoma tietoyhteiskunnassa on sen henkilöstön ja sidosryhmien aikaansaama aineeton pääoma eli tietopääoma.

Aineeton pääoma on näkymätöntä, joten se kannattaa visualisoida sen johtamisen ja hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Ilman visualisointia aineeton pääoma jää hankalaksi hahmottaa ja vaikuttavuudeltaan heikoksi.

Mikäli aineetonta pääomaa ei ole visualisoitu, jäävät sen monet eri arvoa luovat muodot piiloon, jättäen useita toinen toisiinsa arvoa luovia kytköksiä näkymättömiin. Tällöin aineettoman pääoman johtamisella luotava arvo voi jäädä hyvin vähäiseksi.

Aineettomalla tietopääomalla on monta muotoa

Brändipääoma, mainepääoma, osaamispääoma, oppimaan oppimisen pääoma, sosiaalinen pääoma, operatiivinen käytännepääoma, metodinen pääoma, työnkulkuihin liittyvä pääoma, puhekulttuurin pääoma, tunnetaitojen pääoma, yhteistoiminnallisuuden pääoma, luova pääoma, mielikuvituspääoma, analyyttinen pääoma, artikulointikykyyn liittyvä pääoma, tuotteistuspääoma, viestintätaitopääoma, matkkinointitaitopääoma, organisointitaitopääoma, dialogitaitopääoma, kohtaamistaitopääoma jne. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Useimmat yllämainituista tietopääoman muodoista ovat yksilöiden osaamisista ja organisaation käytänteistä muodostuvia kyvykkyyksiä, jotka rakentuvat organisaatiossa yhteiseksi osaamispääomaksi, ydinosaamisen ”kimpuksi”, kun aineeton saa muodon ja sitä opitaan hyödyntämään ja kehittämään.

“When you look at knowledge management (historically), there was a tendency to try to capture all the knowledge in an organization. First of all, this is not possible.” – Martin Ihrig

Aineeton pääoma luo vaikuttavuutta vasta kun se virtaa, sekä toimijoiden välillä että tiedon sovellusmuotojen kesken.

Virtauspääoman vastakohta ovat virtauksen esteet.
Usein tiedon virtaus patoutuu henkilökemioiden tai vanhakantaisten työmetodien tasolla.

Tietopääoman visualisointi tuo nämä tiedon virtauksen esteet näkyviin ja poistaa samalla tiedon panttaamisen oikeutusta.

Virtauksen sujuvuudelle voidaan antaa virtausarvo, joka kertoo yrityksen nykyisen tason suhteessa tulevaan tavoitetasoon.

Kokemusten mukaan tietopääoman visualisointi tehostaa organisaation tiedonkulkua jopa 30-50%, kun tarkastelujaksona on aikajakso vuodesta kahteen vuoteen.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki