Mikä on Voimakartta?

Voimakartta on yhteisesti jaetun ymmärryksen kiinnekohta. Voimakartan avulla organisaatio luo itselleen toimintaansa jäsentävän visuaalisen yleisnäkymän johon yhteinen ymmärrys voi rakentua.

Kuvassa yksi LIKEMINDS:in käyttämistä interaktiviisista tiedon kartoitustyökaluista.

Voimakartan avulla visualisoitu yleisnäkymä tahdistaa henkilöstön yhteisen päämärän taakse. Visualisoitu tieto kommunikoi yrityksen strategian ja tavoitteet helposti ymmärrettävään yhtenäiseen muotoon.

Jos organisaation tietopääomaa ei ole visualisoitu niin samakin tieto tarkoittaa usein hieman eri asioita kulloisenkin tulkitsijan mukaan. (tähän pallokuvaaja)

Koska suurin osa organisaation aineettomasta pääomasta on näkymätöntä ja abstraktia sen hahmottaminen yhteismitallisesti on haastavaa.

Aiemmat ymmärryksen kehikot kuten hierarkinen ajattelu tai kapea liiketoimintaan liittyvien lukujen ja raporttien kaavamaisuus ansaitsevat rinnalleen laajemman aineettoman pääoman
visualisionnin.

Kun aineeton pääoma visualisoidaan niin yrityksen ydintietämys hahmottuu paremmin eri osapuolille ja eri ilmiöiden ristikkäismerkitykset voi nähdä omin silmin.

Visualisoimalla jäsennetty tieto virtaa vapaammin ja luo asiakkaan haluamaa lisäarvoa vaikuttavammin ja tuloksellisemmin.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki