Verkkostrategian läpivienti

Verkkostrategian käyttöönotto kannattaa viedä läpi vaiheittain. Vaiheittaisen läpiviennin avulla varmistetaan sekä pidemmän aikavälin vaikuttavuus että päivittäisen operoinnin toimivuus.

Kolmen vuosikymmen aikana hankittu käytännön kokemus on osoittanut että verkkoviestinnän akilleen kantapää on aitoa vaikuttavuutta synnyttävien päivittäisten operointirutiinien luomisessa.

Parhaatkaan sähköiset työkalut tai ”markkinoinnin automaatio” eivät edelleenkään tuota asiakkaiden arvostamaan sisältöä.

Suurin syy verkkoviestinnän epäonnistumiseen ovatkin juuri sisällön laatuun vaikuttavien luovien suunnitelmien ja päivittäisten operointirutiinien puute. Kun laadullisia käsitteitä ei ole artikuloitu käy helposti niin että määrälliset tekijät nousevat päärooliin. Määrällisiin suoritteisiin keskittymisen riskinä on että siirrytään pakkotahtiseen ja asiakasta aliarvioivaan tuputtamiseen. Oikein suunniteltu verkkostrategia kohdistaa huomion siihen mikä on liiketoiminnan kannalta vaikuttavaa ja artikuloi mikä ei sitä ole.

Sähköinen verkkomedian vaikuttavuus perustuu uudenlaiselle vastavuoroiselle ja dialogiselle viestintätavalle. Sen toimintalogiikka poikkeaa aiemmasta viestinnästä reaaliaikaisuuden ja dialogisuuden takia. Asiakkaan rooli muuttuu pelkästä viestinnän vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi ja vastavuoroisen dialogin kävijäksi.

 

Kun viestinnästä tulee vastavuoroista niin se samalla muuttaa henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien välistä suhdetta ja dynamiikkaa. Viestintä on tässä katsannossa osa myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua, tuotekehistystä ja yhteisen arvon luontia. Oikein toteutettuna verkkostrategia sulauttaa aiemmin erillään olleet organisaation toiminnot asiakkuuden hoidon ja tuloksellisuuden ympärille.

Tästä johtuen verkkostrategia kannattaa viedä käytäntöön analyyttisesti ja vaiheittain. Vaiheittainen etenemistapa mahdollistaa sen että toimintaa voidaan mukauttaa asiakkaiden ja sidosryhmien esiin nousevat tarpeet ja saatu palaute huomioiden. Asiakkaiden tarpeiden ennalta lukitseminen ei ole enää tarpeen eikä se ole kovin järkevää. Koska sähköistä viestintää, sen sisältöjä, muotoa ja jakelukanavia on helppo ja nopea muokata saatujen vasteiden mukaisesti niin esimerkiksi sisälöjen lopullista luonnetta ei kannata lukita ennalta.

Sähköisen median lainalaisuuksiin kuuluukin että asiakkaiden aktiivisella kuuntelulla ja käydyillä dialogeilla on paljon aiempaa merkittävämpi rooli.

Ammattimainen toiminta ansaitsee ammattimaiset rutiinit ja asiakasta puhuttelevat laadukkaat sisällöt. Verkkostrategian suunnitelmallinen läpivienti synnyttää organisaation oikeanlaisen tekemisen kullttuurin ja työtavat. Niiden avulla varmistetaan toiminnan tuloksellisuus.

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019