Viisi informaalin oppimisen etua

Viisi epämuodollisen eli informaalin oppimistavan hyötyä

1. Informaali verkosto-oppiminen adaptoituu jokaiseen osaamistasoon ja huomioi kunkin yksilön tai tiimin osaamistarpeen. Oppimisverkosto edistää jokaisen omatahtista oppimista oli kyseessä vasta-alkaja tai oman alansa huipputietäjä. Informaali oppiminen ei edellytä tiettyä aiempaa osaamistasoa, sillä oppiminen voidaan adaptoida kulloiseenkin tilanteeseen ja kulloiseenkin yksilö- tai tiimitilanteeeen verkoston kanssa käytävän keskustelun avulla. Verkostomaisen työtavan etuna on se että kukin voi edetä omassa oppimisessaan henkilökohtaisen aikataulunsa ja työtilanteensa mukaisesti verkoston mukautuessa oppijan tarpeisiin.

2. Voimme aktivoida kunkin oppijan oman sisäisen motivaation ulkoisesti määritellyn motivoinnin asemesta. Näin voimme tukea ihmislajille ominaista ja myötäsyntyistä omatoimisuutta ja halua muodostaa oma mielipide suhteessa jo aiemmin opittuun tai muiden tuntemaan asiaan. Tiedon suhteuttaminen omaan ymmärrykseen onkin asia jota emme voi poistaa ihmisestä. Se tapahtuu automaattisesti jokaisen henkilön kohdalla. Niinpä sitä kannattaa ohjata sellaiseen suuntaan, jossa kukin voi henkilö tai tiimi voi punnita mitä hyötyä opittava asia tuo omaan työhön. Kun oppimiseen syntyy omakohtainen motivaatio ja mielenkiinto, se edistää välittömästi toiminnan tuloksellisuutta, opitun mieleen jäämistä ja pitkän aikavälin vaikuttavuuden syntyä.

3. Voimme vapautua tilan ja ajan vakioinnin tarpeesta. Informaali oppiminen kukoistaa niin fyysisesti kohdaten kuin verkon yli. Oppimista voidaan edistää ja fasilitoida sekä henkilökohtaisesti sparraten että tiimin kesken kohdaten. Kun ennalta lukitut sisällöt, kalenterit tai opetuksen formaali fyysinen rakenne eivät ole tiellä, voidaan oppiminen osittaa ja tarjoilla juuri niissä hetkissä mitkä työ sen parhaiten mahdollistaa ja missä oppimisesta on eniten hyötyä.

4. Informaalisti opittu ja verkon avulla reflektoitu suoraan työhön liittyvä tieto jää paremmin mieleen ja on helpompi palauttaa mieleen. Saatu oppi ei jäsenny yksin luennoitsijan kalvoilla olevien irrallisten tietofragmenttien mukaan, vaan opitun asian viitekehyksenä on suoraan kunkin henkilön ja tiimin oma työtehtävä ja vastuualue. Opittua asiaa voidaan soveltaa ja toistaa välittömästi suoraan työhön jolloin asian mieleen painuminen on monin verroin tehokkaampaa.

5. Kun vastuu ja motivaatio uuden oppimisesta voidaan siirtää organisaatiolle ja sen työntekijöille itselleen, voidaan luoda jatkuvan oppimisen ja jatkuvan kehittymisen kierre. Siinä missä aiempi kurssioppiminen oli monille irrallisen knoppitiedon vihkoon kirjaamista, voidaan oppimista nyt käyttää työyhteisön motivointiin ja innostamiseen tavalla joka tekee oppimisesta omatahtista, itseohjautuvaa, hyödyllisempää ja paremmin organisaation tavoitteita palvelevaa.

Käynnistä ensimmäinen oppimisverkostosi jo tänään!

Informaali oppimisverkosto on nopeasti käyttöönotettava, tehokas ja pitkävaikutteinen tapa parantaa työntekijöiden oppimista, motivoitumista, sitoutumista ja työn vaikuttavuutta.

Täytä allaolevat kolme lomakeriviä niin kerromme lisää.

Oli tarpeesi sitten oppimiseen, verkkostrategiaan, viestintään tai työnkulkuihin liittyvä, niin tarjoamme sinulle ilmaisen tunnin mittaisen verkkoauditoinnin organisaation tilanteen arvioimiseksi. Saat keskustelun päätteeksi sähköpostiisi tiivistelmän niistä toimenpiteistä mitkä koit olennaisiksi organisaatiosi kannalta.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki

Copyright Likeminds 2019