Kompleksisen tiedon ristikkäismerkitykset esiin

Kompleksisen tiedon ristikkäismerkitykset esiin

Vaikka tiedon visualisointia on tehty koko tunnetun historiamme ajan, on syvempi ymmärrys sen käytöstä edelleen alkutekijöissään.

Etenkin mutkistuva kompleksinen maailma hyötyisi valtavasti, mikäli tietoa osattaisiin analysoida ja visualisoida nykyistä edistyneemmin.

”Organisaatiot, jotka yrittävät pakottaa asiat nopeasti järjestykseen monimutkaisissa tilanteissa epäonnistuvat. Ne, jotka astuvat aluksi hiukan taaksepäin ja antavat asioiden vaikuttavuussuhteiden ilmetä ja vasta sen jälkeen havainnoivat, mitkä ristikkäismerkityksistä ovat toivottavia, onnistuvat. He havaitsevat ne mahdollisuudet innovointiin, luovuuteen ja uusiin liiketoimintamalleihin, joita ei voi pakottaa esiin.”

– Dave Snowden, Cynefin-mallin kehittäjä.

Kompleksisten ilmiöiden analysointi mahdollistaa tiedon jäsentämisen kahdella tavalla.

1. Ensimmäinen niistä on kerätyn tiedon jäsentäminen tietoanalyysin keinoin.

Tietoanalyysillä tarkoitetaan prosessia, joka tähtää tietojen validointiin, tarkastukseen, puhdistamiseen, muuntamiseen ja mallinnukseen, jonka tarkoituksena on löytää hyödyllistä tietoa, tehdä päätelmiä ja tukea päätöksentekoa.

Liiketoimintatietoon liittyvä analyysi perustuu tiedon aggregointiin, erittelyyn, viipalointiin ja jäsentämiseen. Ennustava analyysi on tilastollisten tai rakenteellisten mallien soveltamista ennustamiseen. Tekstianalytiikka on tilastollisten, kielellisten ja rakenteellisten mallien käyttöä tietojen poimimiseen ja luokittelemiseen tekstistä. Kaikki nämä ovat erilaisia ​​tietoanalyysejä.

2. Toinen erityisen tehokas ja pitkävaikutteinen tapa on sanoittaa ja visualisoida tieto tarinan muotoon. Tarina voi olla suullinen, tekstuaalinen, monimediallinen ja visualisoitu. Tarinallisen esitystavan suurin etu piilee aivojemme ja sosiaalisen ymmärryksen rakentumisen evolutionäärisissä valmiuksissa.

Aivoissamme on tutkimusten mukaan erityisiä tarinareseptoreja. Lisäksi aivojen rakenne on kehittynyt miljoonien vuosien aikana tulkitsemaan visuaalista tietoa usean yhtäaikaisen prosessin avulla.

Tarinallistettu ja visualisoitu tieto mahdollistaa suuren tietomäärän pakkaamisen nopeasti hahmotettavaan muotoon.

Global taskforce of likeminded strategy & communication professionals

N. A. Osaran kuja 4 B

00790 Helsinki